mariaszyje
Ubierz się w radość!

Regulamin Sklepu

Regulamin sklepu internetowego mariaszyje

Sklep internetowy mariaszyje.pl, należy do Sławomira Stańczyka, prowadzącego działalność gospodarczą PPW Aquarius Sławomir Stańczyk, z siedzibą w Gliwicach (44-100), ul. Karolinki 1, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługującego się numerem NIP 9690209543.

Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest:

 • telefonicznie; numer telefonu: +48 512 192 646 (w Dni Robocze od godz. 9.00 do godz. 16.00);
 • mailowo; adres poczty elektronicznej: maria@mariaszyje.pl (w Dni Robocze od godz. 09.00 do godz. 16.00);
 • listownie; adres miejscowy do doręczeń: ul. Karolinki 1, 44-100 Gliwice

1.DEFINICJE

Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna, lub ułomna osoba prawna

Konsument – osoba fizyczna,  zawierająca umowę i dokonująca zakupu, nie związaną z jej działalnością gospodarczą czy zawodową

Regulamin – tenże regulamin, dostępny pod adresem https://mariaszyje.pl/regulamin/

Sprzedawca – Przedsiębiorstwo Produkcyjno  – Wdrożeniowe  Aquarius Sławomir Stańczyk, ul. Karolinki 1, 44-100 Gliwice, wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 9690209543, REGON: 276527012.

Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://mariaszyje.pl/,

Dni Robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy),

2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi zamawiane drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu towarów opublikowanych na stronach Sklepu.

2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są: 

 1. dostęp do Internetu,
 2. standardowy system operacyjny,
 3. standardowa przeglądarka internetowa,
 4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.

4. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na towary znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe po założeniu Konta Użytkownika.

5. Ceny towarów w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT)

6. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za towar oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

3. ZAŁOŻENIE KONTA UŻYTKOWNIKA

1. Aby założyć Konto Użytkownika w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, pełny adres, e-mail, numer telefonu, adres dostawy.

2. Założenie Konta Użytkownika w Sklepie jest darmowe.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła nadanych w Formularzu rejestracji.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany powyżej.

§ 4. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient.

2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto w trakcie zamówienia.

3. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

 • wybrać towar lub towary będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,
  • z widoku koszyka kliknąć przycisk „Przejdź do kasy”,
  • zalogować się do swojego konta w Sklepie, założyć konto – nie dotyczy Kupującego, który zalogował się do swojego konta przez rozpoczęciem składania zamówienia,
  • podać adres do wysyłki zamówienia oraz dane do faktury – jeśli Kupujący wcześniej dodał określone dane do konta, może wybrać te dane bez konieczności ponownego ich uzupełniania albo podać inne dane,
  • wybrać metodę dostawy i płatności za zamówienie,
  • zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować – Kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,
  • kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”.

§ 5. FORMY DOSTAWY I METODY PŁATNOŚCI

1. Dostawa zamówienia do Kupującego następuje za pośrednictwem Poczty Polskiej lub za pośrednictwem Paczkomatów InPost.

2. Koszt dostawy prezentowany jest zawsze w toku składania zamówienia. Koszt ten ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca odmiennie określi zasady zapłaty za dostawę.

3. Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione towary:

 1. płatność za pośrednictwem serwisu przelewy24,
 2. przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy,
 3. płatność za pobraniem.

4. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienie w postaci płatności za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl, po kliknięciu przycisku „Kupuję i płacę” Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu przelawy24.pl celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.

5. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienie  poprzez przelew bankowy, po kliknięciu przycisku „Kupuję i płacę”  zostanie  wysłany automatyczny e-mail z potwierdzeniem zamówienia i podaniem danych do przelewu bankowego. Kupujący jest zobowiązany dokonać zapłaty ceny zamówienia w terminie do 3 dni od złożenia zamówienia. Z chwilą wpływu ceny  zamówienia na rachunek sklepu, umowę sprzedaży uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.

6. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za pobraniem, po kliknięciu przycisku „Kupuję i płacę” zostanie wysłany automatyczny e-mail z potwierdzeniem zamówienia i informacją o terminie wysłania towaru. Z chwilą zapłaty ceny towaru do rąk kuriera, umowę sprzedaży uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.

7. W formularzu zamówienia Kupujący zobowiązany jest  podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.

8. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie.

§ 6. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 5 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.

2. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia oraz nadania przesyłki.

3. Czas realizacji zamówienia liczony jest od chwili dokonania płatności za zamówienie, chyba, że Kupujący wybrał formę płatności za pobraniem – wtedy czas realizacji zamówienia liczony jest do chwili złożenia zamówienia.

4. Czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 14 dni.

§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia zakupionego towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.  

2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub wiadomość wysłana pocztą elektroniczną lub skorzystać z formularza załączonego do przesyłki. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać dołączone do zwracanego towaru wraz z fakturą wystawioną przez sklep przy zakupie.

3. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego pod adresem https://mariaszyje.pl/zwroty/, jednak nie jest to obowiązkowe.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. Sprzedawca potwierdza niezwłocznie Konsumentowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6. Konsument zobowiązany jest zwrócić towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli towar zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni.

7. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi całą otrzymaną  cenę towaru niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy przez Konsumenta. Zwrot płatności nie nastąpi przed otrzymaniem przez  Sprzedawcę zwrotu towaru.

8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

9. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego towaru będącej wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

3. Zakres i zasady odpowiedzialności (rękojmi) za wady regulują postanowienia art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego. Na zasadach określonych w tych przepisach, Kupujący może żądać usunięcia wady lub wymiany rzeczy na wolną od wad lub żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy.

4. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę towaru powinien niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę w drodze poczty elektronicznej, opisując konkretnie wadę towaru , w miarę możliwości załączając zdjęcia obrazujące stwierdzoną wadę. Kupujący zobowiązany jest określić jednocześnie swoje roszczenie związane z reklamacją.

5. Sprzedawca niezwłocznie kontaktuje się z Kupującym, ustalając konieczność i  sposób przesłania reklamowanego towaru do Sprzedawcy.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu kompletnej reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§ 10. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl.

3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://mariaszyje.pl/prywatnosc/.

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.

4. Kupujący, posiadający konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta.

5. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, wypowiadającego umowę o prowadzenie konta, w dowolnej formie.

KUP ONLINE

SKLEP INTERNETOWY

OSTATNIE WPISY NA BLOGU